TİCARİ EMTİA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

TAŞITMA/ TAŞIMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

 


1-  TARAFLAR                                                                                        :


1.1. TAŞITAN   :       

Adresi        :   Merkez:

                :   Fabrika:

Tel            :  

E-Mail        :  

V. D.          :  

 

İle

 

1.2. TAŞIYICI  :

Adresi         :  

Vergi D.      :  

Tel              :  

Faks           :

e-mail         :  

Banka Hs.   :  

 

(TAŞITAN’DAN (müşteriden) gönderi kabul eden, gönderiyi kabul ettiği andan, gideceği yerdeki teslim almaya yetkili kişi veya kişilere teslim ettiği ana kadar ulaşımı gerçekleştirmenin yanı sıra tüm sorumluluğu üstlenen veya diğer hizmetleri verendir)

 

Arasında İşbu taşıma sözleşmesi aşağıdaki koşul ve şartlar dairesinde imza altına alınmıştır.


2-  TANIMLAR                                                                                       :


Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır.


2.1.  Taşıyıcı : Taşıtanın ticari emtiasını, sözleşme şartlarına uygun ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere taşıyan gerçek veya Tüzel Kişidir.


2.2. Taşıtan veya Müşteri :  Gönderen,  gönderinin sahibi, alıcı, gönderinin içeriğinin sahibi, gönderinin maliki veya hak sahibi olan kişiler yada üçüncü şahıslar veya diğer hizmetlerin performansı ilgili  hak ve yükümlülüğü olan üçüncü şahıslar anlamındadır.


2.3. Taşıma : Gönderi ile ilgili Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen ve gönderinin taşınmasını içeren tüm operasyonları ve hizmetleri/servisleri / teminatları kapsamaktadır.


2.4. Diğer hizmetler: Gönderinin taşınması dışında Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen/ Gerçekleştirilecek tüm diğer hizmetler anlamına gelmektedir; Yükleme- indirme, tasnif, paketleme, istifleme, katma değerli hizmetler ve taşıma yönetim hizmetleri.


2.5. Gönderi : Taşıyıcıya teslim edilen ve taşınması Taşıyıcı tarafından kabul edilen veya diğer hizmetleri yerine getirmeyi kabul ettiği mallar / Emtialar.

 

2.6. Alıcı  : Taşıtan tarafından gönderilen emtiayı, yazılı olarak bildirilen ve varış noktasına alma yetkisine sahip olan gerçek kişi veya Tüzel kişi

 

3-  KURAL ve KOŞULLARIN TAŞIYICI TARAFINDAN KABÜLÜ :
3.1. Taşıyıcının taşıyacağı veya taşınmasını sağlayacağı emtia, …………….. ürünlerinden oluşmuş, büyük uğraşlar ve uzun zaman dilimi içinde üretilerek, Taşıtanın müşterilerine, hasarsız, zararsız ve düzgün, sağlam ve zamanında teslim edilmesi gereken işlenmiş ürünlerdir. Taşıyıcı bu hususları bilmekte ve kabul etmektedir.

 

3.2. Taşıyıcı; Ürünün yüklenmesinde, yerleştirilmesinde, istiflenmesinde, ulaşım anında, varış adresinde indirme hazırlığı yapılmasında, indirilmesinde indirme anında ki yerleştirmelerde;  Çalışanlarının, şoförlerinin koruyucu malzemeler kullanmasını sağlayacak, taşımayı gerçekleştirmeye ve yasal koşullara uygun araçlar, çalışanlar ve şoförler ile yasalara, trafik ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak taşımayı gerçekleştirecektir.

 

3.3. Yükleme- varış yerinde indirme dahil, Taşıyan her türlü emniyet tedbirlerini alacak, yükleme haddini ve şeklini taşıyan belirleyecek ve uygulayacaktır. Bu nedenle taşıma hizmetinin tüm aşamasında meydana gelen kazalarda, hasarlardan ve olaylardan, çalışanları, şoförleri veya olaya karışanlarla birlikte Taşıyan münferiden, müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  Bu hususlarda Taşıtanın ( müşterinin ) hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

3.4. Taşıyan, Taşıma hizmetini müteahhit sıfatı ve müstakil bir ticaret erbabı olarak gerçekleştirecek, çalışanlarının, şoförlerinin iş kazası dahil her türlü alacak ve haklarından Taşıyan sorumlu olacak, Taşıtanın bu hususlarda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Taşıyıcı ile Taşıtan arasında “Taşıma hizmeti” ilişkisi dışında alt- üst işveren ilişkisi yoktur.


4-  SÖZLEŞME KAPSAMI                                                                     :


4.1. İşbu anlaşmanın konusunu oluşturan gönderinin taşınması yurtiçi karayolu taşıma sözleşmesidir.


4.2. Gönderinin ne olduğu miktarı, nereye/ kime teslim edileceği karşılıklı imzalanacak irsaliye ile belirlenecektir.

 

4.3. Taşıtan müşteri, kanunen taşınması yasak olan veya özel izne tabi kılınmış yasak yada tehlikeli ürünleri taşıtmayacak, taşınmasını istemeyecektir.


4.4. Hafta sonları, resmi tatiller, idari tatil ve taşıyıcının kontrolü dışında bir nedenden dolayı meydana gelen gecikmeler teslimat zamanlarının hesaplanmasına dâhil değildir.


5- TESLİMATI YAPILAMAYAN VE REDDEDİLEN GÖNDERİLER :


Taşıyıcı gönderinin teslimatını tamamlayamadığı takdirde alıcının adresine teslimatın denenmiş olduğunu ve bulunduğu yeri belirten bir ihbar bırakmaya çalışacaktır. Şayet teslimat birden fazla denemeden sonra yapılamaz ise ya da alıcı gönderiyi reddederse Taşıyıcı Müşteri ile irtibata geçmeye çalışacak ve sonraki uygun eylem üzerinde anlaşmaya çalışacaktır.  Buna rağmen gönderi alıcısı tarafından teslim alınmaz ise, Taşıtan bilgilendirilmek suretiyle, gönderi Taşıtana ( müşteriye ) geri getirilecektir.


6-  TAŞITANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                  :

 

Aşağıdakileri Müşteri Taşıyıcıya belirtir.


6.1. Gönderi ile birlikte Taşıyıcıya sunulan Sevk İrsaliyesinde, gönderi içeriğinin (ağırlık, hacim ve parça sayısını uygun bir şekilde açıklandığını;


6.2. Gönderinin uygun bir şekilde ve dağılmasını, parçalanmasını engel olacak, taşıma kolaylığı sağlayacak bir ambalajlama/ paketleme yapılmasını müşteri sağlamakla yükümlüdür.

 

6.3. Sevk İrsaliyesine alıcının tam adresinin / ayrıntı gerektiriyorsa kime teslim edileceğinin yazılmasını sağlayacaktır

 

6.4. Taşıtan Müşteri işbu sözleşmede yazılı taşıma ücretini sözleşme şartları dahilinde ve süresinde ödeyecektir.

 

7-  TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                              :


7.1. Taşıyıcı, makul bir sürede, yasalara, yönetmeliklere ve işbu taşıma şartlarına uygun bir şekilde gönderiyi alıcısına ulaştırmayı taahhüt eder. Bunu yaparken, uygun araçlarla ve yasal unsurları taşıyan müstahdem vede şoförleri istihdam edecektir.

 

7.2. Taşıyıcı; Yükleme, istifleme, havale- istiap haddi,  yetki veya izin belgesi, ruhsat, kasko veya Mali mesuliyet sigortası, araçların yaşı, muayenesi, şoförlerin ehliyeti, Karayolları Trafik kanununa her türlü aykırılık sebepleri verilen ceza veya menlerden bizzat kendisi sorumlu olup, bu hususlarla ilgili olarak Taşıtan müşteriye hiçbir sorumluluk tevcih ya da rücu edemez.

 

7.3. Taşıyıcı, bu sözleşme şartlarına bağlı olarak, kendisinin veya servis sağlayıcısının gözetim ve koruması altında bulunan gönderilerden, yükleme hazırlığından, teslim ettiği ana kadar sorumludur.  

 

7.4. Gönderinin Taşıyıcı tarafından teslim alındığı andan, gerek alıcısına, gerek alıcı tarafından teslim alınmaması/ alıcısına teslim edilememesi nedeniyle Gönderinin Taşıtan (Müşteriye) geri teslim edildiği ana kadar; ürünlerin tam ve eksiksiz, sağlam, ıslanmamış, kırılmamış, ezilmemiş vs.,  kirlenmemiş, taşımadan kaynaklı olarak renkleri bozulmamış olarak teslim edilmesinden taşıyıcı sorumlu olacaktır.

 

7.5. Taşıyıcı, gerek kendi çalışanlarının ihmali kusuru neticesi ürünlerin kaybolması veya çalınması gerekse, başkaları tarafından gönderinin alınması/ çalınmasından sorumludur. Taşıyıcı, kendisinin veya çalışanlarının borçları nedeniyle gönderiyi haciz ettiremez, gerek gönderiyi gerekse taşıma ücretini borçlarının teminatı olarak gösteremez, Aracın bağlanması, gönderi üzerinde başkalarının mülkiyet hakkı olduğunu iddia etmesi, yasal mercilerce geçici dahi olsa Gönderiye el konulması, Taşıtan müşterinin ya da alıcının borçları nedeniyle aracın veya gönderinin hacze tabi olması halinde hiç vakit geçirmeksizin aynı gün ve derhal Taşıyıcı, Taşıtan müşteriye bilgi vermek, bu nedenlerle Taşıtanın maruz kaldığı masraf ve zararları ödemek zorundadır.

 

7.6. Taşıyıcı, Gönderinin taşınması anında; gerekli emniyet, güvenlik ve koruma tedbirlerini alacak, çalkalanma ve bozuk yollardan uygun olmayan seyir nedeniyle ambalajların dağılması, ürünlerin ezilmesi/ dağılması, gerekli koruma tedbiri alınmayıp gönderinin ıslanması, nem veya yağıştan zarar görmesi, ısıdan veya güneşten renklerinin zarar görmesi gibi nedenlerle ürünün bozulmasına neden olması hallerinde taşıyıcı meydana gelen zararı derhal tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Taşıyıcının tazminle yükümlü olduğu miktar ürün bedelinin tamamının yanı sıra, gönderinin alıcısının Taşıtan müşteriye uygulayacağı / tazminat miktarı da dâhil olacaktır.

 

7.7. Taşıyıcı,  tabii afet ( sel- deprem- yangın- olağan üstü yağış vb.) veya kazalar sonucu gönderinin zayi olması, telef olması veya hasar görmesinden sorumlu olacak, yukarıda yazılan sorumluluklarını da içine alacak şekilde bu gibi husus ve durumlar için Taşınan ürünlerin sigorta teminatı dâhilinde taşınmasını sağlayacaktır.

 

7.8. Taşıyıcı, Taşıtan müşteri ve Gönderinin alıcısı dışında gönderiyi başkalarına teslim etmeyecek, gönderinin alıcısına teslim anında teslim almaya yetkili olup olmadığını kontrol ederek imza mukabili teslim edecek, teslim alan kişinin açık adını, T.C. kimlik numarasını, sıfatını ve kimlik bilgilerini teslim belgesine ekleyecek,  İşbu teslim belgesinin bir suretini en kısa zamanda Taşıtan müşteriye verecektir.

 

7.9. Taşıyan, Gönderiyi belirlenen süre içinde alıcısına teslim edecek, makul sürenin dışında bir gecikme olması, olacağının anlaşılması halinde nedenleri ile birlikte Taşıtan müşteriye bilgi verecektir.

 

7.10. Gecikmelerde, Taşıtan her geciken gün için  …… TL./  cezai şart ödeyeceğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. Gecikmenin  ….. günü geçmesi halinde, Taşıtan müşteri haklı nedenle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve ürün bedeli de dahil olmak üzere uğradığı zararı Taşıyandan talep ve tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

 

7.11. İşbu sözleşmede yazılı süreler ve müddetler kesin ve nihai süre olup, Taşıtan müşteri, taşıyana ayrıca ikaz ve ihtar etmek ek süre tanımak zorunda olmayacaktır.

 

8-  FİYAT ve ÖDEME                                                                            :

 

Taşıma; …………………………. bölgesi sınırları içinde yapılacak olup, özellikle …………………. – …………………….. arasında gerçekleştirilecektir. Buna göre ücret;

……………………….

……………………….

Şeklinde kararlaştırılmış olup, ödemesi de hizmetin verilmesini takip eden ………..günü, Taşıyıcı tarafından keşide edilen faturanın, taşıtana teslimine müteakip Üç iş günü içinde, Taşıyıcının banka hesabına Taşıtan tarafından ödenecektir.

 

9-  GÖNDERİNİN TESLİM SÜRESİ                                                   :

 

Gönderinin teslimi, yüklemenin tamamlandığı aynı gün içinde, hayatın olağan akışı veya mücbir sebeplerin oluşması halinde en geç ertesi günü alıcısına, Taşıyıcı tarafından teslim edilecektir.

 

10-  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI                  :

                                                                                                                                             

10.1. Tarafların, kamuya açıklanamamış veya herkes tarafından bilinen bilinebilecek bilgiler hariç, gizlilik tanımına uyan ve işbu Sözleşme sebebiyle birbirlerine verdikleri ya da işbu sözleşme nedeniyle öğrendikleri, sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler gizli bilgidir. Taraflar bu bilgileri, herhangi bir süreye tabi olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemek ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.

10.2. Taraflar, Yasa ve içtihatlar- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile muvafakat veya açık rıza alınmasına gerek olmayan hususlar dışında,   muvafakat ve açık rıza alınmayan durumlarda, birbirlerinin – personellerinin Kişisel verilerini işlemeyecek, aktarmayacaktır. İşin gereği ve niteliği olarak işlenmesi veya aktarılması gereken Kişisel veriler için muvafakat veya açık rıza verecek, verilmesini sağlayacaktır.

 

11- DİĞER HÜKÜMLER                                                                        :

 

11.1. Mücbir Sebepler: Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. [Örneğin; grev, lokavt, savaş (İlan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, benzeri ülke genelini etkileyen tabii afetler, Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumu resmi mercilerin onaylandığı takdirde geçerli olacaktır.

 

 

11.2. Geçersizlik: İşbu Sözleşme'nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.

11.3. Sözleşme'nin Devri: Taraflar birbirlerinin yazılı onayı olmaksızın, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemezler.

11.4. İhtilafların Çözümü:

İşbu sözleşme, uygulanması ve yorumunda meydana gelecek ihtilaflarda Taraflar önce Arabuluculuk yolu ile uyuşmazlıklarını gidermeye çalışacak, bu yol ile ihtilaf giderilemez ise İstanbul ( Çağlayan Adliyesi) Mahkeme Ve İcra Daireleri Yetkili olacaktır.

11.5. Uygulanacak Hukuk: Bu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olacaktır.

11.6.  Yasal Tebligat Adresleri: İşbu Sözleşme yazılı adresler tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecek, söz konusu adreslere yapılan ihtar ve tebligatlar, herhangi bir adres değişikliği işbu Sözleşmeye uygun şekilde bildirilmedikçe geçerli sayılacaktır. Taşıyıcı tarafından düzenlenen faturalar, Taşıtıcının sözleşmede yazılı adresine ve yetkili kişilerine imza karşılığı teslim edilecektir.

Taşıyıcı, yetkililerinin isim, adres ve yetkili imzalarını (Ticaret Sicil Belgesi ve noter tasdikli İmza Sirküleri) Taşıtıcıya yazılı olarak bildirir ve herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişiklikleri güncelleyerek son halini Taşıtıcıya derhal yazılı olarak bildirecektir.

İşbu Sözleşme, 11 ( On bir ana madde, beş sayfadan oluşmaktadır. …/../…. tarihinde, İki nüsha olarak taraflarca müzakere ve kabul edilmiş, her bir maddesi okunarak imzalanmış, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ekler:

              TAŞITICI ( MÜŞTERİ)                               TAŞIYICI(YÜKLENİCİ)