SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

 

(KIYMETLİ EŞYA) SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1-      SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ                 :

1.1.        SAKLATAN SIFATI İLE: 

Merkez Adresi     :  

Telefon numarası :  

Faks numarası     :

E posta adresi     :  

Vergi Numarası    :    

(bundan sonra ““SAKATAN” olarak anılacaktır) ile


1.2.   SAKLAYAN SIFATI İLE:

Merkez Adresi     :  

Telefon numarası :  

Faks numarası     : 

E posta adresi     :  

Vergi Numarası    :  

        

1.3. Her iki tarafa, yukarıda bulunan adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

MADDE 2-  SÖZLEŞMENİN KONUSU                                                                            :

 

Bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ve tasarruf hakkı tamamen SAKLATAN’A ait olan ……………………………………………………….. miktar ve özelliklerindeki (Değerli eşyanın/ madenin) SAKLAYAN tarafından tam ve eksiksiz olarak muhafaza edilmesi, istemesi halinde tam ve eksiksiz, ayarında ve özelliklerinde değişiklik olmaksızın SAKLATAN’A teslim edilmesidir.

 

 

MADDE 3-  ÖZEL ŞARTLAR                                                                                             :

3.1. Sözleşme Konusu, saklanacak eşyayı, SAKLAYAN tam ve eksiksiz ve kontrol ederek teslim almıştır.

3.2. SAKLAYAN işbu değerli madeni (eşyayı / Emtiayı) SAKLATAN geri isteyene kadar muhafaza edecektir.

3.3. SAKLAYAN söz konusu eşyayı/ emtiayı kullanamaz, geçici dahi olsa başkasına veremez, kullandıramaz. Borçlarının teminatı olarak gösteremez, rehin veremez, haczettiremez.

3.4. SAKLAYAN, Sözleşme konusu eşyayı/ emtiayı, SAKLATANIN talebi halinde derhal geri verecektir. Eşya/ Emtia güvenli (muhkem) bir yerde, her türlü tedbirler alınmış olarak ve kilitli kasa/ Oda içinde muhafaza edilecek, eşyaya / emtiaya gelebilecek her türlü hasar, ziyan / zayi ve çalınmalardan SAKLAYAN sorumlu olacaktır.

3.5. SAKLATAN, eşyayı/ emtiayı saklaması karşılığında SAKLAYANA her ay ….  TL. + KDV. ödeyecetir. Ödemeler ayın bitimine müteakip yedi gün içinde SAKLAYAN’IN banka hesabına ödenecektir.

 

MADDE 4-  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI                                  :

                                                                                                                                             

4.1. Tarafların, kamuya açıklanamamış veya herkes tarafından bilinen bilinebilecek bilgiler hariç, gizlilik tanımına uyan ve işbu Sözleşme sebebiyle birbirlerine verdikleri ya da işbu sözleşme nedeniyle öğrendikleri, sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgiler gizli bilgidir. Taraflar bu bilgileri, herhangi bir süreye tabi olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemek ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.

4.2. Taraflar, Yasa ve içtihatlar- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile muvafakat veya açık rıza alınmasına gerek olmayan hususlar dışında,   muvafakat ve açık rıza alınmayan durumlarda, birbirlerinin – personellerinin Kişisel verilerini işlemeyecek, aktarmayacaktır. İşin gereği ve niteliği olarak işlenmesi veya aktarılması gereken Kişisel veriler için muvafakat veya açık rıza verecek, verilmesini sağlayacaktır.

MADDE 4-  SÖZLEŞMENİN FESHİ                                                                                 :

4.1. Taraflar karşılıklı olarak her zaman sözleşmeyi yazılı olarak fesih edebilir.

4.2. SAKLATAN ÜÇ İŞ GÜNÜ önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi her zaman fesih edebilir.

4.3. Eşyanın/ emtianın Saklatan tarafından imzası mukabili geri alınması ile işbu sözleşme sona erer.

 

MADDE 5-   SON HÜKÜMLER                                                                                          :

5.1.Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların ıslak imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.

5.2.Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.

5.3.     Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık önce arabuluculuk yolu ile giderilmeye çalışılacak, giderilemez ise anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İşbu SAKLAMA SÖZLEŞMESİ   .../…. /….. Tarihinde her bir maddesi müzakere edilerek okunup kabul edilmek suretiyle İKİ sayfa ve iki nüshadan müteşekkil olarak, İstanbul ‘da imzalanmış imza tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.  … /… /…

EKLERİ:

1-    ……………………..

2-    ……………………..

3-    ……………………..

 

SAKLATAN (Kaşe/yetkili imza)                   SAKLAYAN  (Kaşe/yetkili imza)