CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

                            CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR

A-   …………………………..ŞTİ . (Bundan sonra “?????? ”  Yada “ SATICI” olarak anılacaktır.)

Adresi           :

Vergi No        :

T. Sicil No      :

Tel               :

Faks             :

Mail              :     

İban No        :

     B - ……………………………. ŞİRKETİ ( Bundan Sonra “?????  veya “ALICI” 

Adresi           :

Vergi No        :

T. Sicil No      :

Tel               :

Faks             :

Mail              :

İban No         :

 

Sözleşmenin diğer maddelerinde ( A ) bendinde yazılıakittaraf “??????????????  “ yada “ SATICI “ ve  ( B) bendinde yazılı akittaraf “?????  ???? ” yada “ ALICI” olarak anılacaktır.

 

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

SATICI ile ticari ilişki içerisine girecek ALICI ‘ NIN mal ve hizmet mübadeleleri sonucu, TTK. 89 madde hükmüne istinaden hesaplarının ayrı ayrı değil tek bir hesap olarak tutulması, bu hesaba mevcut tüm alacak ve borçların girilmesi ve cari hesap devresinin sonunda alacağın miktarının ve tarafının belirlenmesi ve bu alacağın tahsil işlemlerini düzenlemektir.

 

Madde 3 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yıldır. Sürenin bitiminden en az 1 ( Bir ) ay evvel taraflardan birisinin sözleşmenin süresinin sonunda feshini yazılı olarak diğer tarafa ihbar etmemesi halinde sözleşme her seferinde aynı şartlarda 1 (Bir) yıl daha uzar.

 

Madde 4: DEVRELER

İşbu cari hesap sözleşmesinde hesap kesim devresi 1 (BİR ) ay olarak kabul edilmiştir. Hesap kesim devresindeki hesap mutabakatlarında SATICI ‘NIN elinde bulunan, elektronik ortamdaki teyitli yazışmalar, faks teyitleri de mutabakatın teyidi anlamında ispat vasıtası olarak kabul edilmiştir.

 

Madde 5: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşmenin imzası anından itibaren taraflardan hiçbiri bu sözleşmede ayrıca yetki tanınmış olmamak kaydı ile bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini talep edemez. Tarafların mutabakatı halinde her türlü sözleşme değişikliği yazılı olarakve tarafların imzasını içermek suretiyle yapılır ve fiilen oluşan sözleşmeye aykırı uygulamalaraSATICI tarafından zamanında itiraz edilmemiş olması bu sözleşmenin bazı hükümlerinin değişikliğinin zımnen kabulü anlamına gelmez.

 

Madde 6: HUSUSİ ŞARTLAR

a)   Taraflar cari hesap sözleşmesinden doğacak hesap ve sair uyuşmazlıklarda, borç bakiyesinin hesabı ve doğruluğu hususlarında Tarafların yasal defter ve kayıtları ile bunların müstenidatlarını başka bir suret, delil, vesika veya belgeye gerek duyulmaksızın HMK. ilgili maddeleri gereğince delil olarak kabul etmişlerdir.

 

b)   Alıcı sevk irsaliyesi ile teslim alınan mallara ilişkin fatura bedelini, malın sevk tarihinden itibaren ???? GÜN VADELİ ÇEK / SENET İLE VEYA ???? GÜN İÇİNDE banka hesabına havale ve/veya eft olarak yatıracaktır, Vergi Usul Kanunu ve Tebliğlerinde belirtilen miktarları dikkate almak kaydıyla satıcının yukarıda bilgileri bulunan Banka hesabına, gönderi masrafları da kendisine ait olmak üzere ödeyecektir. Ödeme tarihi olarak havalenin satıcının banka hesabına intikal ettiği tarih esas alınacaktır.

c)   Alıcı ödemeyi çekle yaptığı takdirde kendisine ait çekin karşılıksız çıkması halinde çek tutarı ve masraflarını aynı gün nakit olarak, faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

d)   Alıcı ciro ederek müşteri çeki verdiği takdirde çekin karşılıksız çıkması halinde, çek bedelini çekin karşılıksız olduğunun kendisine bildirildiği tarih itibariyle bir gün içinde nakit olarak ödemeyi kabul eder.

 

e)   Bu sözleşme ve alıcıya ait çekler alıcıyı temsil ve ilzam konusunda, noter tasdikli imza sirkülerinde belirtilen yetkili kişiler tarafından imza edilecektir. Alıcıyı temsile yetkili kişilerde sözleşme süresi içinde bir değişiklik olduğu takdirde alıcı bunu derhal yazılı olarak bildirecektir.

f)    İşbu cari hesap sözleşmesinde vade farkı;Ödeme günü olarak belirlenen tarihte ödemenin yapılmaması veya hesap katının yapılması halinde;her geçen gün için aylık bazda %.. ( Yüzde …. )   Vade farkı ödeyecektir.  3095 sayılı yasa uyarınca T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü yıllık reeskont veya avans faizi oranının daha yüksek olması halinde yüksek olanı uygulanır.Ayrıca hesap dönemleri sonunda üç aydan az olmamak üzere vade farkını anaparaya eklemek sureti ile tekrar vade farkı uygulanabilir.

 

g)   Dönem sonlarında ve cari hesap süresince hiç vade farkı faturası tanzim edilmemiş olması şeklindeki fiili uygulama, SATICI’ NIN herhangi bir dönemde vade farkı talep hakkına halel getirmez. Aynı şekilde ödeme olarak çek – senet ve benzeri kambiyo evrakı alınması SATICI’ NIN feri alacaklarından vazgeçmesi anlamında olmayıp, bu hakları ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin devam eder.

 

h)   SATICI ve ALICIarasındaki ticari ilişkiye konu olan ürünlerin fiyatları malın teslimi esnasında geçerli olan ve SATICI tarafından ilan edilmiş fiyatlardır. Söz konusu fiyatlar ve ödeme vadelerini içeren fiyat listesi gerekli görüldüğünde SATICI tarafından değiştirilebilir.

 

i)     Akit tarafların, sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri her türlü tebligata esas alınır ve bu adreslere yapılan tebligatlar adres değişikliği ve yeni adres diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe usulen geçerlidir.

 

j)    İşbu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilaf ve takiplerde yetkili merci ……………………. Adliyesi Mahkeme ve icra daireleridir.

 

Madde 7: YÜRÜRLÜK ve İMZA

İşbu sözleşmeden doğan Damga vergisini taraflar eşit olaraködeyecektir.

 

İşbu sözleşme İKİ sayfadan ibaret olup, bu madde dahil 7 ( YEDİ) maddeden ve ekli müteselsil kefalet senedinden oluşmuş ve …./…/.2021 tarihinde iki nüsha halinde tanzim edilerek yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                       ALICI